ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η PROJECTOR COMPANY (Εταιρεία) λειτουργεί σε ένα πλαίσιο από Αρχές και Αξίες που διέπουν την καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική και προσδιορίζουν τις ευθύνες μας κατά την άσκηση των καθηκόντων μας. 

Συγκεκριμένα:
 
Ακεραιότητα

H Εταιρεία ενεργεί με εντιμότητα, επιμέλεια και αντικειμενικότητα μην επιτρέποντας συγκρούσεις συμφερόντων και επηρεασμό της επαγγελματικής μας κρίσης από Τρίτους.
 
Διαφάνεια

 Η Εταιρεία λειτουργεί με διαφάνεια, ανοικτή επικοινωνία και ενημέρωση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπεύουμε στην οικοδόμηση κι ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις διαδικασίες και την λειτουργία της εταιρείας.
 
Αποτελεσματικότητα και καινοτομία

Η Εταιρεία προάγει την αποτελεσματικότητα και καινοτομία σε όλες της τις υπηρεσίες. Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη νέων λύσεων και ιδεών που προσδίδουν αξία και βελτιώνουν της ποιότητα των υπηρεσιών μας προς τους συναλλασσόμενους μας.
 
Ισότητα δικαιωμάτων και κοινωνική υπευθυνότητα

Η Εταιρεία λειτουργεί με τρόπο αξιοκρατικό, προωθεί την διαφορετικότητα και εξασφαλίζει ίδια αντιμετώπιση κι ευκαιρίες στην ένταξη στην εργασία, στον εργασιακό χώρο μην επιτρέποντας προκαταλήψεις. Υποστηρίζουμε την μοναδικότητα κάθε ατόμου σεβόμενοι την φυσική, πολιτική, πολιτιστική και ηθική ταυτότητά του. Ως εκ τούτου δεν ανέχεται κάθε μορφή διάκρισης ή αποκλεισμού σε σχέση με την ηλικία, κουλτούρα, εθνικότητα, ιθαγένεια, θρησκευτικές πεποιθήσεις, φυλετικά χαρακτηριστικά, πολιτικές απόψεις , οικογενειακή κατάσταση, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, τις γενετικές πληροφορίες την κατάσταση της υγείας ή την αναπηρία.
 
Πράξεις ανταγωνισμού και σύγκρουση συμφερόντων 

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι το προσωπικό και οι συνεργάτες της, άλλα και η ίδια ως συναλλασσόμενο νομικό πρόσωπο δεν θα πρέπει να μην ενεργεί πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά και σύγκρουσης συμφερόντων.
 
Περιβαλλοντική ευθύνη

Η Εταιρεία δηλώνει ότι η προστασία και ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητα και δέσμευση. Αναζητάμε συνεχώς συστηματικά τρόπους για μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος μέσω της ανακύκλωσης, του ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας και εξοικονόμησης φυσικών πόρων και στοχευμένων δράσεων που κατά καιρούς οργανώνουμε ή συμμετέχουμε.
 

Καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας

 Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει μια σειρά από Κώδικες και Πολιτικές με μέτρα κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας, όπως το οικείο νομοθετικό πλαίσιο ορίζει. 

 Συγκεκριμένα:

Η Εταιρεία δεν δέχεται ούτε υπόσχεται ούτε προβαίνει σε πληρωμές, δάνεια ή δωρεές χρημάτων ή αντικειμένων αξίας άμεσα ή έμμεσα σε οποιονδήποτε δημόσιο υπάλληλο, σε οποιοδήποτε κόμμα, σε κυβερνητικό αξιωματούχο και σε όποιον εν γένει συνδέεται με αυτούς ώστε ως αποτέλεσμα η πράξη ή παράληψη αυτή θα παραβίαζε τους οικείους νόμους.

Η Εταιρεία δηλώνει και δεσμεύεται ότι καμία πληρωμή ή παροχή δώρου ή αντικειμένου αξίας, προσφοράς, υπόσχεσης ή χορήγησης οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου πλεονεκτήματος, ωφέλειας, ανταλλάγματος δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί και καμία σύμβαση δεν θα υπογραφεί για την αποδοχή ή λήψη οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου πλεονεκτήματος/ωφέλειας ή ανταλλάγματος άμεσα ή έμμεσα, η οποία θα έχει ως αντικείμενο ή/και αποτέλεσμα την παράνομη δωροδοκία με σκοπό την κτήση ή επίτευξη ή διατήρηση οποιασδήποτε πράξης ή εμπορικής δραστηριότητας ή οικονομικού οφέλους. 

Τελευταία τροποποίηση: 31 Ιανουαρίου 2022