ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. 

Η πολιτική μας εξηγεί πως θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. 

Η ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟE - PROJECTOR COMPANY ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει και δεσμεύεται με την παρούσα Δήλωση ως προς την υποχρέωση συμμόρφωσης της με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών, τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η ενημέρωσή σας ως υποψήφιοι ή και υφιστάμενοι πελάτες και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με την ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟE - PROJECTOR COMPANY αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας της εταιρίας και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης σας με αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να κατανοήσετε ποια προσωπικά στοιχεία σας συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς μπορείτε να τα ενημερώσετε, να τα διαχειριστείτε και να διαγράψετε τα στοιχεία σας. Αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη του ότι μας εμπιστεύεστε τα προσωπικά σας στοιχεία και εργαζόμαστε υπεύθυνα για να τα προστατέψουμε και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά σας.

Ειδικότερα μέσω της παρούσας θα αντλήσετε πληροφόρηση σχετικά με:

- Την Εταιρεία ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟE με διακριτικό τίτλο PROJECTOR COMPANY

- Τις γενικές αρχές που ακολουθεί η ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟE - PROJECTOR COMPANY κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

- Τα στοιχεία σας που είναι δυνατόν να υποβληθούν σε επεξεργασία

- Τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία

- Τους αποδέκτες στους οποίους είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας

- Τι προβλέπεται σε περίπτωση τυχόν διαβίβασης των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες (Διασυνοριακή  

  Διαβίβαση)

- Το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα σας

- Τι γίνεται όταν περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας

- Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

- Τις υποχρεώσεις της ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟE  κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας

– Την δυνατότητα Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα

Η ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟE με διακριτικό τίτλο PROJECTOR COMPANY είναι ομόρρυθμος εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό 138003603000 και διαθέσιμες ιστοσελίδες τις www.projector-company.grwww.projector-web.gr.

Η έδρα της είναι στη Αθήνα, Αλεξανδρουπόλεως 8,  144 52 Μεταμόρφωση.

Κύριο αντικείμενο της είναι οι Υπηρεσίες Οργάνωσης Συνεδρίων. Στο πλαίσιο των εργασιών της προσφέρει, μέσω των επιμέρους τμημάτων της, ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Η Projector Web εξειδικεύεται στις υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης συνεδρίων, εκδηλώσεων & εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Διαθέτει Πλατφόρμα φιλοξενίας μεταδόσεων και αποθήκευσης οπτικοακουστικού υλικού εκδηλώσεων με πληθώρα υπηρεσιών και εργαλείων (Διαχείριση Εγγραφών, e-Program, Q&A, Ψηφοφορία, Chat, Αξιολογήσεις, Καταμέτρηση Χρόνου, e-Posters, Abstracts κτλ.)

Η Projector AV παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οπτικοακουστικής κάλυψης στα πλαίσια Συνεδρίων και Εκδηλώσεων με δικό της εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Η Projector Construction παρέχει υπηρεσίες κατασκευής Περιπτέρων, Γραμματειών, Σκηνικών & άλλων ειδικών Κατασκευών στα πλαίσια Συνεδρίων, εκδηλώσεων & εκθέσεων.

Η Projector Social παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης και τεχνικής υποστήριξης κοινωνικών εκδηλώσεων, παραγωγή βίντεο, συνεντεύξεων, ρεπορτάζ κτλ.

 Οι γενικές αρχές που ακολουθεί η PROJECTOR COMPANY κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών 

Tα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από το δελτίο εγγραφής συνέδρου, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της εγγραφής σας στο συνέδριο. Σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή και κοινοποιούνται σε τρίτους, η δε επεξεργασία και διαχείρισή τους υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στην Εκάστοτε Εταιρεία Διοργάνωσης, για την αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικά με τη διεξαγωγή συνεδρίων παρεμφερούς θεματολογίας, καθώς και προωθητικών και διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα πλαίσια της διαφημιστικής στρατηγικής της. 

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών της η PROJECTOR COMPANY μεριμνά ώστε η επεξεργασία των δεδομένων σας να πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των εξής γενικών αρχών:

Η συλλογή πραγματοποιείται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, όπου απαιτείται με τη συναίνεση - συγκατάθεσή σας για καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό με θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού.

Τα στοιχεία - δεδομένα σας που συλλέγονται είναι συναφή με το σκοπό επεξεργασίας, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας.

Τα στοιχεία - δεδομένα ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους και υποβάλλονται σε τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τις υφιστάμενες για το σκοπό αυτό θεσπισμένες διαδικασίες.

Τα στοιχεία - δεδομένα τηρούνται σε μορφή, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο πραγματοποίησης του σκοπού της επεξεργασίας.

Τηρούνται επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας και την πρόληψη κινδύνων όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη.

Πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ενημερώνεστε δεόντως και παρέχετε, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή σας αυτοβούλως και ενεργά. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει με την PROJECTOR COMPANY και προκειμένου να ληφθούν μέτρα σχετικά με αίτημά σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης

Για τη συμμόρφωση της PROJECTOR COMPANY ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τις νομικές υποχρεώσεις

Για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας

Για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας

Εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η PROJECTOR COMPANY, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εν λόγων συμφερόντων.

  • Τα στοιχεία σας που είναι δυνατόν να υποβληθούν σε επεξεργασία

Η PROJECTOR COMPANY προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιείτε ή έχετε γνωστοποιήσει σε αυτή ως υποψήφιοι ή υφιστάμενοι πελάτες και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με αυτήν σε όλα τα στάδια της συναλλακτικής σας σχέσης και στο πλαίσιο παροχής προϊόντων & υπηρεσιών από την ίδια ή μέσω αυτής. Σημειώνεται ότι επεξεργαζόμαστε κάθε φορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Και αφορούν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:

Στοιχεία ταυτοποίησης και νομιμοποίησης (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ κλπ).

Δημογραφικά στοιχεία (φύλο, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση) ή στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Στοιχεία σύνδεσης σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (π.χ. ηλεκτρονική υπογραφή, διεύθυνση IP, MAC address κλπ).

Δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού, εφόσον μας τα κοινοποιήσετε μέσω της συσκευής σας (smartphone ή tablet).

Video και φωτογραφίες προσώπων με αντίστοιχο προσδιορισμό επαγγελματικών & επιχειρηματικών ιδιοτήτων ιδίως κατά τη συμμετοχή σε συνέδρια, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις.

Σε ειδικές περιπτώσεις δεδομένα που σχετίζονται με στοιχεία υγείας και με συνθήκες διαβίωσής σας.

Λοιπά προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας (π.χ στοιχεία πληρωμής κλπ).

Σημειώνουμε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε την PROJECTOR COMPANY για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας.

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει η PROJECTOR COMPANY για εσάς, όπως:

Δεδομένα στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποβολής εποπτικών στοιχείων και πληροφοριών.

Δεδομένα στο πλαίσιο αλληλογραφίας σας και εν γένει επικοινωνίας σας με την PROJECTOR COMPANY.

Cookies και συναφείς τεχνολογίες που παρέχουν στατιστικά δεδομένα, διευκόλυνση πρόσβασης αλλά και χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών  και σελίδων του δικτυακού ιστοτόπου.

Στοιχεία τα οποία σας αφορούν και τα οποία είναι δημοσίως προσβάσιμα είτε ηλεκτρονικά, είτε με άλλο τρόπο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η PROJECTOR COMPANY τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή / και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από συνδεδεμένους λογαριασμούς τρίτων:

H PROJECTOR COMPANY μπορεί να σας επιτρέψει π.χ. να συνδέσετε ένα YouTube κανάλι, στο PROJECTOR Web κανάλι σας ή το event σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες από το YouTube κανάλι σας χρησιμοποιώντας το API service του YouTube. Ενδέχεται να συλλέξουμε τον τίτλο και το thumbnail του καναλιού καθώς και τα access tokens. Εάν αποφασίσετε να συνδέσετε ένα YouTube κανάλι στον λογαριασμό σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google. Κατά την αποσύνδεση ενός καναλιού YouTube από το PROJECTOR Web  θα διαγραφούν τα αποθηκευμένα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό το YouTube κανάλι.  Επιπλέον, μπορείτε να ανακαλέσετε την πρόσβαση (revoke access) μέσω της σελίδας ρυθμίσεων ασφαλείας της Google.

Ιδίως σχετικά με την προστασία των ανηλίκων:

Η PROJECTOR COMPANY αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των δεδομένων ανηλίκων, όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Δεδομένα ανηλίκων τηρούνται από την PROJECTOR COMPANY μόνο εφόσον αυτά έχουν παρασχεθεί από εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα και μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης σχετικής συναλλακτικής σχέσης προς όφελος των ανηλίκων. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση η PROJECTOR COMPANY δε συναλλάσσεται απευθείας με ανηλίκους, ούτε τα παρεχόμενα από αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες απευθύνονται για άμεση χρήση από ανηλίκους, συναλλάσσεται δε μόνο με τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών.

  • Οι σκοποοί για τούς οποίους γίνεται η επεξεργασία

Η PROJECTOR COMPANY είναι δυνατόν να επεξεργαστεί τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για λόγους ταυτοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων σας

Για τίς ανάγκες επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τη συναλλακτική σας σχέση με την PROJECTOR COMPANY .

Για την κατάρτιση της σύμβασης, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της PROJECTOR COMPANY προς εσάς και την εν γένει παροχή του αιτηθέντος προϊόντος και υπηρεσίας της PROJECTOR COMPANY.

Για την εξυπηρέτηση όλων των μορφών συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (συναλλαγές μέσω εναλλακτικών δικτύων).

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της PROJECTOR COMPANY με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας της PROJECTOR COMPANY και της προάσπισης των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων της, ιδίως:

Για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας σε σχέση με τις προτιμήσεις σας και την εν γένει συναλλακτική σας δραστηριότητα.

Για την επίλυση τυχόν αιτημάτων ή παραπόνων σας.

Για τη φυσική ασφάλεια προσώπων και περιουσίας, (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος βιντεοεπιτήρησης) την πρόληψη εγκλημάτων και τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς.

Για τη διεκδίκηση νόμιμων αξιώσεων της PROJECTOR COMPANY ενώπιον των δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής & εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων κλπ.

Κατόπιν της συγκατάθεσής σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους σκοπούς, όπως:

Για την ενημέρωσή σας από την PROJECTOR COMPANY για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Στην περίπτωση αυτή σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου μέσω της χρήσης των cookies.

Για τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του διαδικτυακού μας τόπου υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές σας.

Για να βελτιώνουμε και να μετράμε την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των διαφημίσεών μας, που εμφανίζονται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων.

Σημείωση σχετικά με τις αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ:

Για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, από τις οποίες προκύπτουν αποφάσεις που βασίζονται σε στατιστικές αναλύσεις των παραμέτρων εκείνων που κρίνονται ανά σκοπό αναγκαίες.

Για παράδειγμα η PROJECTOR COMPANY επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες της που χρησιμοποιείτε προκειμένου να σας παρουσιάσει προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας. Στην περίπτωση αυτή η PROJECTOR COMPANY ζητά τη ρητή σας συγκατάθεση προς τούτο.

  • Σε ποιους αποδέκτες είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας

Αποδέκτες των δεδομένων, τα οποία η PROJECTOR COMPANY υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης ή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της συναλλακτικής και συμβατικής σας σχέσης με αυτή, μπορεί να είναι τρίτα σε σχέση με αυτήν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες & άλλοι φορείς, όπως:

Τρίτα προς την PROJECTOR COMPANY φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι κατηγοριών:

Εποπτικές, Δικαστικές, Ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπλήρωση υποχρέωσης της PROJECTOR COMPANY βάσει νόμου ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης, όπως Δημόσιες Αρχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Ανακριτικοί Υπάλληλοι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές, Υποθηκοφυλακεία, Έλληνες και αλλοδαποί Δικηγόροι,

Ασφαλιστικοί Φορείς, Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιμελητήρια και Δημόσιες Επιχειρήσεις.

Ορκωτοί Λογιστές και Ελεγκτικές εταιρείες.

Πάροχοι Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Cloud).

Πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων.

Εταιρείες υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Εταιρείες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων.

Εταιρείες ανάλυσης και έρευνας αγοράς και προώθησης προϊόντων.

Εταιρείες φύλαξης και ασφάλειας.

Ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι η PROJECTOR COMPANY θα προβαίνει και σε ειδικότερη ενημέρωσή σας σχετικά με τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η PROJECTOR COMPANY ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, όπου επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε τακτική ή έκτακτη βάση, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η PROJECTOR COMPANY αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, αυτοί οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες της PROJECTOR COMPANY, η εν λόγω δε συμμόρφωση διασφαλίζεται μέσω ειδικότερων προβλέψεων στα σχετικά συμβατικά κείμενα εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) και της τήρησης ανάλογων διαδικασιών.

  • Τι προβλέπεται σε περίπτωση τυχόν διαβίβασης των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες (Διασυνοριακή  Διαβίβαση)

Η PROJECTOR COMPANY στο πλαίσιο υλοποίησης των εργασιών της, καθώς και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου μπορεί να προβαίνει στη διαβίβαση ή αποδοχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς και από τις θυγατρικές της Εταιρείες καθώς και σε διασύνδεση ορισμένων αρχείων, εφόσον αυτό απαιτείται.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαβίβαση ή διασύνδεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή από το κατά τόπους νομοθετικό πλαίσιο για τις λοιπές Εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στην εν λόγω χώρα μόνο εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (π.χ εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση).

Η PROJECTOR COMPANY διασφαλίζει με τις κατάλληλες διαδικασίες ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές, καθώς ότι κάθε εμπλεκόμενη Εταιρεία του Ομίλου μεριμνά για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή διασυνδέονται.

  • Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα σας

Η PROJECTOR COMPANY επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η PROJECTOR COMPANY τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας, για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία, και το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της PROJECTOR COMPANY ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

  • Τι γίνεται όταν περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας

Σε περίπτωση που περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας, η PROJECTOR COMPANY αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής τους. Ειδικότερα για το σκοπό αυτό έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται αφότου εξεταστεί ότι δεν απαιτείται η διατήρηση αρχειακού υλικού για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή για την προστασία των συμφερόντων της, και βασίζεται στις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η PROJECTOR COMPANY διασφαλίζει ότι η ως άνω διαδικασία καταστροφής αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα δεσμεύει και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό της και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) ή άλλου είδους συμφωνιών.

  • Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Η PROJECTOR COMPANY οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάει, με διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την PROJECTOR COMPANY επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την PROJECTOR COMPANY τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την PROJECTOR COMPANY τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, το οποίο δύναται να ικανοποιηθεί εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την PROJECTOR COMPANY τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η PROJECTOR COMPANY στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την PROJECTOR COMPANY να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από την PROJECTOR COMPANY να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβάσει η PROJECTOR COMPANY σε άλλο πάροχο.

Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας σχετικά με την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, η PROJECTOR COMPANY μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας. Για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Πέτρος Ροδίτης, : info@projector-web.gr).

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

www.dpa.gr

Λεωφόρος Κηφισίας 1-3,  115 23 Αθήνα

Tel: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

E-mail: contact@dpa.gr

  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της PROJECTOR COMPANY κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας

Διασφάλιση Απόρρητου και Ασφάλειας Επεξεργασίας

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της PROJECTOR COMPANY. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, που έχει θεσπίσει η PROJECTOR COMPANY, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου.

Επιπλέον έχουν ενσωματωθεί στο δίκτυο κατάλληλες εφαρμογές βασιζόμενες σε υψηλού επιπέδου πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση οι απαιτούμενοι έλεγχοι με σκοπό την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει η PROJECTOR COMPANY για το σκοπό αυτό.

Η PROJECTOR COMPANY λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης όπως η τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο της επεξεργασίας.

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Η PROJECTOR COMPANY για τη διασφάλιση της τήρησης της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα έχει θεσπίσει Πολιτικές και Εγχειρίδια Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων, δυνάμει των οποίων:

- επιτυγχάνεται η προστασία των δεδομένων που διακινούνται μέσω των δικτύων δεδομένων και φωνής που χρησιμοποιεί η PROJECTOR COMPANY 

- ελέγχεται αποτελεσματικά η πρόσβαση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα της PROJECTOR COMPANY και διασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών που τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται,

- εντοπίζονται έγκαιρα και προλαμβάνονται, όσο είναι δυνατόν, περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της PROJECTOR COMPANY.

  • Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η PROJECTOR COMPANY δύναται να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη πολιτική θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους της PROJECTOR COMPANY.

Τελευταία ενημέρωση 24.6.2021