7534

Επισκέψεις

Υπενθύμιση
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ABSTRACTS

Περιλήψεις εργασιών

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023
ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023

Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου, Projector Company,
στη διεύθυνση: emmino@projector-company.gr


Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών

  • Η περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
  • Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
  • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο – π.χ. Βεντούρης Γεώργιος.
  • Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα.
  • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

Γενικές Παρατηρήσεις

Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν τα στοιχεία του συγγραφέα υπεύθυνου για την αλληλογραφία και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες υποβολής περίληψης.
Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή μέλους της συγγραφικής ομάδας. Κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μόνο μια εργασία αλλά δικαιούται να συμμετέχει σε περισσότερες.
Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές. Εντός τριών ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα.
Αλλαγές – διορθώσεις στις εργασίες δε θα γίνονται δεκτές μετά την υποβολή τους στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευθούν στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.